Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, cele Stowarzyszenia i jego struktura

§ 1

Stowarzyszenie Curie Chorzów zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Chorzów.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 4. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
 5. Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, a także zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami władz  Stowarzyszenia i regulaminami wydawanymi zgodnie z postanowieniami Statutu.

§ 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie;
 3. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
 4. wspieranie i popularyzowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, sekcji sportowych;
 5. promowanie rekreacji ruchowej;
 6. wspieranie rozwoju fizycznego, intelektualnego i postaw przedsiębiorczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 7. kształtowanie świadomości związanej z technologią informacyjno-komunikacyjną;
 8. tworzenie oraz kompletacja materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych;
 9. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw z tym związanych;
 10. popularyzacja działalności artystycznej i sportowej;
 11. popularyzacja i krzewienie kultury oraz sztuki i muzyki;
 12. działania na rzecz promocji Chorzowa oraz regionu śląskiego w kraju i poza jego granicami;
 13. wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie; ;
 14. pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie;
 15. wspomaganie talentów uzdolnionych uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie;
 16. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia, skierowanych na realizację w/w celów, w   szczególności należy:
 17. działalność edukacyjna i kulturalna;
 18. działalność wychowawcza;
 19. poradnictwo dla rodziców;
 20. upowszechnianie krajoznawstwa i wypoczynku;
 21. krzewienie kultury fizycznej i sportu;
 22. działalność rozwijająca świadomość narodową i obywatelską;
 23. współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na terenie Chorzowa, oraz Radą Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie;
 24. działalność charytatywna;
 25. organizacja warsztatów, kółek zainteresowań, obozów sportowych, turystyczno- wypoczynkowych, wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych;
 26. wspieranie przygotowania dzieci i młodzieży do uczestnictwa w konkursach wiedzy z różnych dziedzin nauki i zawodach sportowych;
 27. rozwijanie          kompetencji    językowych    dzieci    i    młodzieży ze szczególnym uwzględnieniemnauki języków obcych;
 28. organizowanie zawodów i imprez sportowych;
 29. wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, pedagogów, instruktorów oraz trenerów;
 30. współpraca z organizacjami i zrzeszeniami sportowymi oraz ośrodkami kultury;
 31. współpraca z instytucjami oraz organizacjami rządowymi i pozarządowymi na gruncie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
 32. organizowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych i sportowych w formie imprez środowiskowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży;
 33. organizowanie kursów, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych przedsięwzięć zgodnych z celami stowarzyszenia;
 34. zarządzanie posiadanymi urządzeniami biurowymi, konserwacja i modernizacja tych urządzeń;
 35. inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia;
 36. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 37. W zakresie potrzeb uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie; Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Radą Rodziców oraz Dyrekcją Szkoły, które zgłaszają do Zarządu umotywowane wnioski w tym zakresie.
 38. Ponadto Stowarzyszenie będzie:
 39. współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie realizacji swych zadań statutowych;
 40. realizować inne zadania, do których zobowiązane będzie na mocy ustaw.

§ 4

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

§ 5

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
 2. Dla realizacji określonych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków

§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. zwyczajnych;
 3. honorowych;
 4. wspierających.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
 2. osoby fizyczne, pełnoletnie, obywatele Polski lub krajów Unii Europejskiej, stale związani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję, którzy utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują czynne uczestnictwo w realizacji jego celów oraz cechują się nieskazitelnym charakterem dającym rękojmię należytego przestrzegania Statutu Stowarzyszenia;
 3. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, z tym że nie mogą oni stanowić większości w Zarządzie Stowarzyszenia;
 4. małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lecz bez prawa do głosowania na walnym zebraniu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 5. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków wprowadzających do Stowarzyszenia, w terminie do 30 dni od dnia złożenia deklaracji oraz na podstawie regulaminu przyjmowania nowych członków.
 6. Stowarzyszenie może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, jeżeli uzna, że kandydat nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, Statutu, regulaminu przyjmowania nowych członków.

§ 9

 1. Godność członka honorowego może zostać nadana na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Godność członka honorowego może ustać na skutek zrzeczenia się.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji chęć stałego lub okresowego finansowania albo rzeczowego wspierania Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
  • udziału w realizacji celów i zadań statutowych;
  • biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz;
  • zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych;
  • korzystania z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia; uczestniczenia w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd;
  • noszenia znaku organizacyjnego.

§ 12

 1. Członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:
 2. udziału w realizacji celów i zadań statutowych;
 3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych;
 4. korzystania z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia;
 5. uczestniczenia w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd;
 6. noszenia znaku organizacyjnego.

§ 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 2. aktywnej realizacji jego statutowych celów i zadań;
 3. przestrzegania statutu oraz uchwał i zarządzeń władz, a także wydawanych przez nie regulaminów;
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 14

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie:
  • dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej przez członka na piśmie do Zarządu;
  • w sytuacji śmierci członka;
  • w sytuacji utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  • w sytuacji utraty zdolności do czynności prawnych;
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres 12 miesięcy;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach;
  • nie przestrzegania postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia pomimo pisemnego upomnienia;
  • prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia;
  • popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. c) d) i e) członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do najbliższego Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.
 4. Członkostwo wspierające ustaje:
  • z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji;
  • w przypadku rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka Stowarzyszenia (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości);
  • w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie, zachowanie niegodne członka Stowarzyszenia lub naruszenie przepisów prawa.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 4 lit. c) członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do najbliższego Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

§ 15

 1. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminu lub przepisów wewnętrznych wydawanych na ich podstawie.
 2. Od uchwały o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie powinno zostać złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o zawieszeniu członka.
 3. Do czasu ostatecznego rozpoznania sprawy członkostwo pozostaje zawieszone, a to oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczną decyzją w danej sprawie.

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia, tryb ich wyboru, uzupełnienia składu i kompetencje.

§ 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa od Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego do następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, a Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane w celu zmiany statutu, uzupełnienia lub zmiany składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub z innej ważnej przyczyny nie przerywa kadencji.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§ 18

Podczas trwania kadencji, skład organu może być uzupełniany w drodze kooptacji. W miejsce brakującego członka organu, pozostali członkowie powołują do składu organu nowego członka. W drodze kooptacji nie może zostać uzupełniona większa liczba członków, niż 1/3 liczby wskazanej, jako maksymalna liczba członków organu spośród kandydatów zgłoszonych na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, którzy zyskali największą ilość głosów.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest jego Walne Zebranie.
 2. Walne Zebrania dzielą się na:
 3. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze;
 4. Zwyczajne Sprawozdawcze;
 5. Nadzwyczajne, zwoływane m.in. w celu dokonania zmiany poszczególnych władz lub uzupełnienia ich składu.
 6. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie później niż przed 31 maja, z tym że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie odbywa się raz na 4 lata.
 7. Obrady Walnego Zebrania odbywają się na podstawie regulaminu obrad opartego o niniejszy Statut i zatwierdzonego przez członków na Walnym Zebraniu.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy wyrażonej w uchwale;
  • uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • uwzględniając żądanie 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się najpóźniej w terminie 2 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu i nie przerywa kadencji. Decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinna zapaść nie później niż w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
 10. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy obecności:
  • w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
  • w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane .
 12. W Walnym Zebraniu udział biorą:
  • z głosem stanowiącym   (czynnym i biernym prawem wyborczym) członkowie zwyczajni;
  • z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszone osoby.
 13. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 14. Uchwały Walnego Zebrania, których przedmiotem jest zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia zapadają kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności minimum połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.

§ 20

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed datą Zebrania pisemnie lub w formie elektronicznej.
 2. Zarząd powinien wysłać członkom Stowarzyszenia ewentualne materiały dotyczące Zebrania objęte porządkiem obrad w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed datą Zebrania.

§ 21

 1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i  Komisji Rewizyjnej;
  • udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • wybór członków Zarządu;
  • wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  • uchwalanie okresowych programów i planów Stowarzyszenia na okres kadencji;
  • uchwalenie Statutu oraz zmian w Statucie i w regulaminach uchwalonych przez Walne Zebranie;
  • uchwalanie regulaminu wyborów do władz Stowarzyszenia;
  • zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • zatwierdzanie rocznych programów działania i planów finansowych opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał i rozpatrywanie wniosków w innych sprawach wniesionych na porządek obrad;
  • nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym o zawieszeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
  • uchwalenie wzoru odznaki Stowarzyszenia.

§ 22

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia w okresie między walnymi Zebraniami.

§ 23

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 9 członków. Zarząd wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz dokonuje podziału obowiązków między pozostałych jego członków, uwzględniając w miarę możliwości wnioski Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd winien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyborów oraz powiadomić właściwy sąd rejestrowy o wszelkich zmianach w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.
 3. Ustępujący członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie.
 4. Zarząd może w trakcie trwania kadencji dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu.
 5. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis któregokolwiek członka Zarządu.
 6. Prezes lub na jego wniosek Wiceprezesi kierują pracami Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu muszą spełniać następujący warunek: nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Dla bieżącej obsługi Zarządu i innych organów Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. Organizację i zasady działalności tego Biura określa Zarząd.

§ 25

 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą:
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 3. realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia, jego planu pracy;
 4. zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją zadań statutowych;
 5. podejmowanie decyzji o sposobie wykorzystania zgromadzonych przez Stowarzyszenie funduszy;
 6. wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania w szczególności w zakresie kierunków działalności, założeń programowych Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów statutowych;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania;
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych dla ich realizacji;
 10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu działania Zarządu;
 11. interpretacja regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd;
 12. nadzór nad działalnością Biura;
 13. ustalanie regulaminu przyjmowania nowych członków;
 14. podejmowanie   uchwał    o    przyjęciu,   skreśleniu   lub    zawieszeniu   w prawach członka Stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 15. uchwalenie preliminarza wydatków oraz uchwalenie wysokości składek członkowskich i wysokości opłaty wpisowej;
 16. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie z uwzględnieniem poniższych zasad:
 2. posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące;
 3. uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów wyznaczonego przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu;
 4. w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa wyznaczonego przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu;
 5. Prezes lub członek Zarządu działający z upoważnienia Prezesa, reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz i instytucji krajowych oraz zagranicznych.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Wyborów członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie. Komisja wyłania na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego składu Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawienia Walnemu Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdania i przedstawienia wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na każdym Zwyczajnym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu oraz każdym Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu.
 5. Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwala Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Walne Zebranie.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu usunięcia dostrzeżonych podczas kontroli nieprawidłowości i wyznaczenia terminu ich usunięcia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać poniższe warunki:
  • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział IV

Majątek i fundusze Stowarzyszenia, nagrody i wyróżnienia

§ 28

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  • składki członkowskie i opłaty wpisowe;
  • darowizny, spadki, zapisy, odsetki bankowe;
  • dotacje, granty, projekty unijne;
  • wpływy z działalności statutowej;
  • wpływy z organizowanych przez Stowarzyszenie imprez;
  • dochody z własnego majątku;
  • dochody z ofiarności publicznej.
 3. Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia określają uchwały Walnego Zebrania i Zarządu.
 4. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony do wyłącznej realizacji celów statutowych.
 5. Środki pieniężne Stowarzyszenia powinny być zgromadzone wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia.

§ 29

Składki członkowskie oraz opłata wpisowa uiszczane są w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd. Nowi członkowie wpłacają je w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Stowarzyszeniu zabrania się:
 2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 3. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 4. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 5. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31

 1. Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Stowarzyszenia instytucji, organizacji, klubów i osób.
 2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz organizacjom społecznym zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1 należy do kompetencji Walnego Zebrania.
 3. Wnioskowanie w sprawach wyróżnień i odznak przynależy do Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Zarządu.
 4. Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Prezesa lub Wiceprezesa (po uprzednim skonsultowaniu się z Prezesem) Stowarzyszenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.

Rozdział V

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i postanowienia końcowe

§ 33

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania. Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić do Walnego Zebrania Zarząd lub 1/3 delegatów.
 2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przy zachowaniu zasad określonych w § 19 pkt. 11 niniejszego Statutu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku oraz funduszy Stowarzyszenia.
 4. Likwidatorami Stowarzyszenia są dotychczasowi członkowie Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

§ 34

 1. Prawo interpretacji uchwał i regulaminów przysługuje tej władzy, która je uchwaliła.
 2. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz regulaminy i inne akty normatywne władz Stowarzyszenia.

Powyższy tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Curie Chorzów z siedzibą w Chorzowie został przyjęty Uchwałą członków założycieli Stowarzyszenia nr 02/10/2023 z dnia 23 października 2023 roku.