sty
09
2020

Regulamin rekrutacji Erasmus +

Wpisany przez Beata Wróblewska Poprawiony (09 stycznia 2020)
PDFDrukujEmail

ERASMUS+ KA229

2019-1-PL01-KA229-065023

REGULAMIN REKRUTACJI

UCZESTNIKÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

pt. "Podstawy autonomii ucznia w myśleniu i działaniu",

realizowanego w ramach programu Erasmus+ w dniach od 23 do 29 lutego br.

w Gazipasa Alanya w Turcji

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa  w mobilnościach projektu: „Podstawy autonomii uczniów w myśleniu i działaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską
 • Projekt jest realizowany w terminie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021r., przy czym mobilność (wyjazd zagraniczny) odbędzie się w terminie od  23 do 29 lutego 2020r.
 • Projekt został przygotowany w celu umożliwienia uczniom IV Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie doskonalenia kompetencji językowych, poznania dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji krajów partnerskich oraz niwelowania uprzedzeń i stereotypów, współdziałania w grupie międzynarodowej.
 • Głównym założeniem naszego przedsięwzięcia jest praca nad tematem imigracji, praw indywidualnych człowieka, kształtowanie autonomii uczniów w myśleniu i działaniu.

§ 2

Warunki uczestnictwa w projekcie

 • Uczestnikami projektu będą uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego  w Chorzowie wyłonieni w procesie wieloetapowej rekrutacji charakteryzujący się następującymi cechami:
 • motywacja do współdziałania w grupie międzynarodowej, otwartość na innych;
 • zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i klasy
 • deklaracja aktywnego udziału w pracach projektowych przed mobilnością  oraz  włączanie się w upowszechnianie rezultatów projektu po odbytej mobilności;
 • W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia ucznia, a następnie przekazać go do komisji rekrutacyjnej wraz z listem motywacyjnym uzasadniającym swój udział w projekcie. Termin składania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2020r.
 • Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

§ 3

Szczegółowa procedura rekrutacji

 • Nad organizacją procesu rekrutacji będzie czuwał koordynator projektu, rekrutację przeprowadzi trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 28 do 30 stycznia 2020 r.
 • Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły a także w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (lekcje wychowawcze) oraz spotkań z rodzicami uczniów.
 • Podczas procesu rekrutacji uczniowie będą wybrani na podstawie oceny ich motywacji do udziału w projekcie:

1. List w języku angielskim przedstawiający motywację ucznia do udziału w projekcie, prezentujący wiedzę o dziedzictwie kulturowym własnego kraju i wyrażający zainteresowanie dziedzictwem kulturowym kraju partnerskiego (10 pkt.)

2. Test z języka angielskiego (10 pkt.)

3. Formularz aplikacyjny obejmujący między innymi takie kwestie jak: zaangażowanie uczniów i stosunek do obowiązku szkolnego na podstawie opinii wychowawcy i Rady Pedagogicznej (10 pkt.)

 • Komisja rekrutacyjna przeprowadzi test językowy oraz oceni list motywacyjny i formularz aplikacyjny w terminie od 28 do 29 stycznia 2020 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie do 30.01.2020 r.
 • W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kandydatów, komisja przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.
 • Komisja rekrutacyjna stworzy listę główną zakwalifikowanych uczestników oraz listę rezerwową kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.
 • Do 31.01.2020r. każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania do 3.02.2020r. i, w przypadku decyzji pozytywnej, zmiany wyników rekrutacji.

§ 4

Warunki uczestnictwa w mobilności

 • Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.
 • Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  w ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności.
 • W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.

§ 5

Postanowienia końcowe

 • Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

Partnerzy

 

 

 

Współpracują z nami

 

 

 

 

\